به مسلم پاور خوش آمديد, نوشابة انرژی زا،حلالِ،خالص

جذاب و هیجان انگیز, گوئی ساخته شده برای نسل جوان مسلمان آگاه. مسلم پاور طبع , سليقه و ارزش های اين نسل جديد را بطور بی سابقه تجسم می بخشد. مسلم پاور , بايکديگر بودن ،همزیستی مسالمت آمیز و ذهن روشن را به ارمغان می آورد و در راه آينده ای مشترک نيرو می بخشد.

 

tl_files/muslim_power/images/teaser_about.jpgtl_files/muslim_power/images/teaser_about.jpg

tl_files/muslim_power/images/teaser_halal.jpgtl_files/muslim_power/images/teaser_halal.jpg

 

tl_files/muslim_power/images/teaser_distributor.jpg