ما به دنبال توزیع کننده جدید هستیم 

بازار

نوشابه های انرژی زا , در حال حاضر سهم زیادی از بخش بازار صنعت نوشابه را تشکيل می دهد. در اين بين نوشابه های انرژی زا برای نسل زير بيست و پنج سال, در شمار مفید ترين ورفع کنندهی تشنگی  قراردارد که  به عنوان مظهر موقعيت , مقام و منزلت يک سبک زندگی مدرن , غيرقابل چشم پوشی است.

از سال 2007  لغايت 2010  رقم فروش نوشابه های انرژی زا در سراسر جهان 67 درصد رشد نشان می دهد. تنها در سال 2010  بازار 9% رشد داشته است و برای سال 2011  افزايش مشابه معتنابهی  پيش بينی می شود. در اين بين 65% از نوجوانان داوطلبانه اظهارداشته اند, که مرتب نوشابه های انرژی زامی نوشند.

 

 

 

مسلم پاور يک نوشابة انرژی زا ابداعی ـ  با پتانسيلی معطوف به موقعيت , مقام و منزلتی آيينی ـ  است که به گونه ای هدفمند برای تعداد رو به افزايش مسلمانان جوان در سراسر جهان ابداع شده است.

طرز تهيةخاص و طرح محصولِ مدرنِ دارای سبک, آلمانی است و خاصه برای نيازهای نسل زير 25 سال ساخته شده است.

مسلم پاور در اتريش با افزودنی های حلال و مجاز توليدمی شود.

 

 

ازاین طریق باما تماس بگیرید:
اکنون از فرصت خود استفاده کنيد و به عنوان توزيع کنندة انحصاری در کشور يا منطقة خود,  مسلم پاور را مورد بهره برداری تجاری قراردهيد.
برای ساير جزئيات فرم تماس زير را تکميل کنيد
شرکت / سازمان
نشانی پستیرابط
با پاسخ به سئوالات زير به ما کمک خواهيد کرد, تااینکه بتوانيم, علاقه, مصالح , منافع و توان مندی های شرکت شما را بهتر مورد ارزيابی قراردهيم. لطفاً پاسخ ها را حتی المقدور کوتاه و دقيق مطرح کنيد.
توزيع

آيا شرکت / سازمان شما تا بحال بعنوان شرکت توزيع در بخش تجاری نوشابه و يا مواد غذائی فعاليت داشته است, و چه مارک هائی در برنامة خود داريد؟

مصاديق
لطفاً توان مندی تدارکاتی خود را بطور مختصر توصيف کنيد.
به عنوان نمونه: تعداد / مشتريان /  خريداران, شبکة توزیع, تعداد کاميون ها, تعداد کارکنان, انبار / ظرفيت باراندازی و بارگيری  و غيره

مسلم پاور
ملاحظات و سئوالات شما در خصوص مسلم پاور:

تحويل اولية احتمالی