توليد |  پروانه-توزيع

HEAD OFFICE:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.

One Commerce Center
12th and Orange Street
Suite 600
Wilmington
New Castle County
Delaware | USA

SWISS BRANCH:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.
Bahnhofstrasse 5-7
CH 8001 Zurich
Switzerland

BERLIN BRANCH:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.
D 10709 Berlin-Charlottenburg
Germany

CONTACT:
Mail: info@intergulf-int.com
Website: www.intergulf-int.com
Fon: +49 30 863 99 322
Fax: +49 30 863 99 323

 


 

MARKETING | BRANDING

QUOTOR DESIGN & MEDIA FACTORY GMBH

Nunsdorfer Ring 15
12277 Berlin | Germany

Mail: marketing@quotor.com
Web: www.quotor.com

 


HEAD OFFICE:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.
One Commerce Center
12th and Orange Street
Suite 600
Wilmington
New Castle County
Delaware | USA

SWISS BRANCH:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.
Bahnhofstrasse 5-7
CH 8001 Zurich
Switzerland

BERLIN BRANCH:
INTERGULF INTERNATIONAL INC.
D 10709 Berlin-Charlottenburg
Germany

CONTACT:
Mail: info@intergulf-int.com
Website: www.intergulf-int.com
Fon: +49 30 863 99 322
Fax: +49 30 863 99 323
 

تماس

مسئوليت:

لطفاً توجه داشته باشيد که حق کلية اطلاعات در سايت اينترنت از نظر نشر محفوظ است. کپی کردن همچنين تبديل کردن,  برگرداندن و تغيير دادن  و يا به ديگران دادن اين اطلاعات در ازای پرداخت, فقط با اجازة  مؤکدکتبی مجازخواهد بود. در سايت اينترنت به لينک هائی با ساير سايت های اينترنتی بر خواهيد خورد  که بعضاً نه از سوی   INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL  بلکه توسط طرف های ثالث اداره می شوند.  اين لينک ها صرفاً  برای روشن ترشدن  موضوع  بکارمی آيند  INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL  مفاد اين سايت های اينترنتی را متعلق بخود نمی  داند و لذا مسئول محتويات آن ها نيز نمی باشد.  اين سايت های اينترنتی بيگانه ممکن است  همانند سايت اينترنتی  INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL   دارای حق نشر محفوظ باشند. استفاده از سايت اينترنتی  INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL   صرفاً با مسئوليت  خود شما انجام می گيرد. مسئوليت  INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL برای هرگونه خسارت ناشی از استفاده از سايت اينترنتی INCORPORATE INTERGULF INTERNATIONAL  , خاصه تعطيلی کارگاهی , ازدست دادن سود,  ازدست دادن اطلاعات و داده ها يا[nb sp] زيان های تبعی ناشی از نقائص و کمبودها امکان پذيرنمی باشد, مگر آنکه به موجب مقررات قانونی , بعنوان نمونه وفق قانون مسئوليت در توليد يا  در موارد عمد, مسامحه کاری و بی احتياطی فاحش, نقص در خصوصيات تضمين شده يا بعلت  نقض وظائف عمدة ناظر بر قرارداد, مسئوليت آن الزام آورباشد. معذلک در هرصورت غرامت بعلت نقض وظائف عمدة ناظر بر قرارداد , محدود به خسارت قابل پيش بينی بوده و بسته به نوع قرارداد دارد, البته چنانچه موارد عمد, مسامحه کاری و بی احتياطی فاحش مطرح نباشد.