ما اهداء می کنيم
درسراسر جهان متناسب به سهم مان هدیه میکنیم
ما دراين راه ارزش های ضروری را به نسل آگاه نشان خواهيم داد و آن را در آيندة شان سرمايه گذاری خواهيم کرد, تا آنکه آن ها و ما  بتوانيم مشترکاً دورنمای جديدی را بوجود بياوريم. به منظور مقدورساختن اين هدف در بلند مدت نيز برای نسل آتی,  دو يوروسنت از ميزان فروش خود را به يکی از سازمان های امدادگر محلی توزيع کنندة ذی ربط هديه می کنيم

همزمان وظيفة اولی خود می دانيم, مراتب امر را با توزيع کنندگان خود در سراسر جهان بطور قراردادی منعقد کنيم و بر آن نظارت کنيم.


اين حمايت دقيقاً در جائی که بيشترين نياز وجود دارد بايد بعمل آيد. بهمين علت با سازمان های امدادگر در سطح بين المللی و منطقه ای همکاری می کنيم, بعنوان نمونه با مساجد, با جنبش صليب سرخ و هلال احمر, با يونيسف و بسياری ديگر و  در ضمن آن سعی می کنيم که هر سازمانی سهم متعلقه از فروش حاصله از
MUSLIM POWER ENERGY DRINK را واقعاً دريافت کند.

با مصرف  MUSLIM POWER ENERGY DRINK  شما هم سهم کوچکی  در اين مهم خواهيدداشت و از اين رهگذر انسان های نيازمند را در چتر حمايتی خود قرارخواهيد داد
.


مسلم پاور,  ما بيش از يک شرکت هستيم.